සජීවී ධර්ම දේශනාවන් BUSINESS SKYPE ඔස්සේ පවත්නා දිනයන්හිදී
ම්සභා මණ්ඩපයට  ඇතුළුවීම සදහා මෙතැන click කරන්න
24 Hours non-stop Dhamma Talks Radio
Please share savanata sisilasa web address with all your friends and be a part of this dhamma daana.
www.savanatasisilasa.org
http://mixlr.com/savanatasisilasa/

 
Download Suvisi Prathya
     

 

 


   
     

Download Majjima Nikaya
discussion series

     
 

If you want to listen again to a previously played dhamma talk

Please send us an email: savanata_sisilasa@hotmail.com

 
     
 
Savanata Sisilasa Facebook
 
Savanata Sisilasa You Tube

  Savanata Sisilasa Daham Pasala  
  
ALL NEW talks and discussions EVERYDAY

Most Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero
Indreeya Bhawanaawa - 5 talks

   

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meet.lync.com/deluxeprop…/savanata_sisilasa/GLNDWQTE

 

තෙරුවන් සරණයි !

සවනට සිසිලස අන්තර්ජාල දහම් සේවාව

******************************

Please send your feedback to:

savanata_sisilasa@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Download Most Ven Rerukane Chandawimala Thero's books

Download Most Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero's books

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

If you want your children to join English daham pasala add "savanatasisilasa.saturdayclass" skype name and "savanatasisilasa.sundayclass" skype name as skype contacts, and come online on Saturday Brisbane time at 7PM or Sunday Brisbane time at 8:30 AM

Pl send us an email.

savanata_sisilasa@hotmail.com

 

 
 
සජීවී ධර්ම දේශනා සහ සාකච්චා- දම්සභා මණ්ඩපයට  ඇතුළුවීම සදහා මෙතැන click කරන්න
 
Download Sunday Morning Sutta Deshana
Sunday (1)
කල්‍යාණමිත්‍ර සත්‍යජී සමග
Sunday (2)
Monday
Tuesday
පුජ්‍ය අලව්වේ අනෝමදස්සී හිමි
Wednesday Thursday
භන්තේ ජිනාලංකාර
Friday Saturday (1)
Saturday (2) Saturday (3)
  10:00 AM Brisbane time
5:30 PM Brisbane time 7:00 PM Brisbane time
7:00 PM Brisbane time
7:00 PM Brisbane time
7:00 PM Brisbane time
7:00 PM Brisbane time
1:00 PM Brisbane time 5:30 PM Brisbane time 7:30 PM Brisbane time
මීලග සාකච්චාවේ මාතෘකාව දීඝ නිකාය     මජ්ජිම නිකාය   පට්ඨාන විසජ්ජන වග්ගෝ        
භාගත කරගැනීම්    
අනෙකුත් දේශනාවන් දීඝ නිකාය දේශනා මාලාව

මෑත සාකච්චාවන්
    මජ්ජිම නිකාය දේශනාවන්  
Download Visajjana Waraya discussion series
පට්ඨාන විසජ්ජන වාරය
     
දම්සභා මණ්ඩපයට  ඇතුළුවීම සදහා click කරන්න https://meet.lync.com/deluxeproperties/savanata_sisilasa/GLNDWQTE

Download Most Ven Katukurunde Nanananda Thero's books

Download Most Ven Matara Nanarama Thero's books

සෑම සදුදා දිනයකදීම ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් උදැසන 5:30 ට

පුජ්‍යපාද අලව්වේ අනෝමදස්සී ස්වාමීන්වහන්සේ
විසින් පවත්වනු ලබන
පටිච්ච සමුප්පාද විවරණ සකච්චාවනට  
සම්බන්ධ වීම සදහා පහත link එක click කරන්න.
https://meet.lync.com/deluxeproperties/asthika/RX73Z1XQ
 
 
 

 

  Dhamma desana by other teachers

 

 
Ven Balangoda Ananda Maithree Thero Ven Madihe Pannaseeha Thero Ven Ampitiye Rahula Thero Ven NaUyane Ariyadhamma Thero Ven Maho Sumedha Thero
Ven Kotte Sri Dewananda Thero Ven Amatha Gaweshi Thero Ven Kotugoda Dhammawasa Thero Ven Ududumbara Kassapa Thero Ven Kiribathgoda Gnanananda Thero
Ven Dankande Dhammarathana Thero Ven Pitigala Gunarathna Thero Ven Kukulpane Sudassi Thero Ven Pathegama Sumanarathana Thero Ven Kottawe Sumana Thero
Bhante Jinalankara Ven Mankadawela Sudassana Thero Ven Katukurunde Nanananda Thero Ven Udairiyagama Dhammajeewa Thero Ven Matara Sri Nanarama Thero
Ven Panadure Chandarathana Thero  Ven Meemure Dhammawansa Thero Ven Inguruwatte Dhammagaveshi Thero Ven Narada Maha Thero  
Hon. A.D.M. Buddadasa (Abhidhamma) Hon. Gamini Priyantha Hon. Upul Shantha Gamage Hon Godwin Samararatne