2017 පට්ඨාන දේශනා

Bhante Jinalankara
Audio tracks    
1 30-Jan-2017 පට්ඨාන දේශනා හදුන්වාදීම
2 2-Feb-2017 ප්‍රත්‍ය ශක්තිය
3 6-Feb-2017 ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු
4 9-Feb-2017 ප්‍රත්‍ය ශක්තිය (continuation)
5 13-Feb-2017 හේතුප්‍රත්‍ය
6 20-Feb-2017 හේතුප්‍රත්‍ය (continuation)
7 23-Feb-2017 ආරම්මණප්‍රත්‍ය
8 2-Mar-2017 ආරම්මණප්‍රත්‍ය (continuation)
9 9-Mar-2017 අධිපති ප්‍රත්‍ය
10 16-Mar-2017 අධිපති ප්‍රත්‍ය (continuation)
11 20-Mar-2017 නන්තර ප්‍රත්‍ය (continuation)
12 30-Mar-2017 සමනන්තර ප්‍රත්‍ය
13 06-Apr-2017 සහජාත ප්‍රත්‍ය
14 13-Apr-2017 නිශ්ශ්‍රය ප්‍රත්‍ය
pattana1

pattana2pattana3

pattana4pattana5pattana6pattana7pattana8pattana9
Youtube video tracks