2017 පට්ඨාන දේශනා

Bhante Jinalankara
Audio tracks    
1 30-Jan-2017 පට්ඨාන දේශනා හදුන්වාදීම
2 2-Feb-2017 ප්‍රත්‍ය ශක්තිය
3 6-Feb-2017 ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු
4 9-Feb-2017 ප්‍රත්‍ය ශක්තිය (continuation)
5 13-Feb-2017 හේතුප්‍රත්‍ය
6 20-Feb-2017 හේතු ප්‍රත්‍ය (continuation)
7 23-Feb-2017 ආරම්මණ ප්‍රත්‍ය
8 2-Mar-2017 ආරම්මණ ප්‍රත්‍ය (continuation)
9 9-Mar-2017 අධිපති ප්‍රත්‍ය
10 16-Mar-2017 අධිපති ප්‍රත්‍ය (continuation)
11 20-Mar-2017 නන්තර ප්‍රත්‍ය
11b 23-Mar-2017 සමනන්තර ප්‍රත්‍ය
12 30-Mar-2017 සහජාත ප්‍රත්‍ය
13 06-Apr-2017 සහජාත ප්‍රත්‍ය (continuation)
14 13-Apr-2017 නිශ්ශ්‍රය ප්‍රත්‍ය
15 20-Apr-2017 නිශ්ශ්‍රය ප්‍රත්‍ය (continuation)
16 28-Apr-2017 උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍ය
17 04-May-2017 ප්‍රකති උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍ය
18 18-May-2017 උපනිශ්‍රය ප්‍රත්‍ය (continuation)
19 25-May-2017 පුරේජාත ප්‍රත්‍ය
20 01-June-2017 පච්චාජාත ප්‍රත්‍ය
21 13-July-2017 ආසෙවන ප්‍රත්‍ය
22 20-July 2017 කම්ම ප්‍රත්‍ය
pattana1

pattana2pattana3

pattana4pattana5pattana6pattana7pattana8pattana9
Youtube video links